یوکوگاوا در هر بخش از تجارت نفت و گاز، از تاسیسات دریایی و خشکی گرفته تا خطوط لوله، پایانه ها و عملیات آب های عمیق، تجربه زیادی دارد. ما راه حل هایی ارائه می دهیم که ایمنی را افزایش می دهد، عملکرد دقیق و قابل اعتماد را تضمین می کند و کارایی کارخانه را افزایش می دهد.

چالش ها

Customer Challenge

Refining Plant

Knowledge-intensive operations in refineries such as plant startup and shutdown, compressor start-up, and crude tank switchover still require manual handling by a large number of operators. For instance, an effective crude switchover transfer will often require that a complicated set of operations including starting/stopping motors, opening/closing valves, flow measurement and flushing be executed in a specific sequence decided by only the most experienced operators.

In addition, because experienced operators will eventually retire or resign, it is necessary to retain their know-how and best practices and pass on such knowledge precisely to unskilled operators. This is crucial in order to maximize production efficiency and to avoid or eliminate shutdowns that could result from mis-operation.

Our Solutions

By using Exapilot, Yokogawa’s knowledge-based automation solution, know-how and best practices of operation can be formalized, managed and configured in a standardized procedural flowchart. This standardized approach not only enables 100% automation of complicated operations, but also guarantees that valuable expertise is precisely transferred and executed whenever there is a change of operators or a difference in their skill level.

Exapilot Operation Efficiency Improvement Package

Customer Benefits

Reduction of man-hours

One of our customers, a leading producer and distributor of oils, lubricants, and petrochemical products in Japan, estimates that introducing Exapilot in one of its experimental facilities reduced man-hours by up to 2,000*.

Customer Challenge

Energy Performance Indicator

Energy savings can be achieved at a refinery by installing highly efficient facilities and operating them more efficiently. Yokogawa has solutions that help companies improve efficiency and reduce energy consumption.

Our Solutions

Ever since the oil crisis in the 1970s, the refining industry in Japan has dealt with rising energy prices and strict regulations by reducing energy consumption and cutting CO2 emissions. Refinery operators have accomplished this by introducing some of the world’s most advanced technologies, and have been supported in this by Yokogawa's systems, solutions, and engineering capabilities. Yokogawa has been involved in more than 1000 refinery projects and has built a strong reputation in this industry. The company provides solutions that save energy through increased efficiency.

1. Visualization of energy consumption and management of key performance indicators (KPI)
To save energy and reduce CO2 emissions at refineries, the status of emissions and energy consumption must be clearly visualized. Yokogawa provides a comprehensive range of solutions such as field sensors and production management systems that rely on the latest technologies to monitor and manage energy related parameters.

  • Visualization through operation management
  • Visualization through production management
  • Visualization of field data

2. Reducing excess O2% in furnace/boiler flue gas
When excess oxygen (O2) is present in flue gas, incomplete combustion is the result. Usually, O2 is kept within 1.5–2% of the optimum level, but it has been shown that laser sensing technology can improve the speed and reliability of CO/O2/CO2 measurement and lead to even further reductions in excess O2, resulting in additional energy savings.

Example of potential benefits

Example of potential benefits (approximate

annual returns for a 100 kbd refinery)

Enabling Technology

Tunable diode laser spectrometers (TDLS)

Yokogawa’s new TDLS8000 houses all of the industry’s leading features in one robust device. The platform design is for in situ measurements which negate the need for sample extraction and conditioning. The non-contacting sensor allows for a variety of process types including corrosive, abrasive and condensing.

Image Zoom 

Customer Challenge

Oil Blending facilities

Oil blending is the final step in the process of converting crude oil into finished products such as gasoline. When using traditional blending technologies such as tank blending and ratio blending, refiners tend to use excess amounts of additives to guarantee that the gasoline product meets the minimum specifications set by regulators. However, due to the high cost of blending additives, a blending solution that can both reduce quality giveaways and meet the minimum specifications is required.

Our Solutions

Yokogawa offers a blending optimization system, or a Blending Property Control (BPC) solution, which calculates the optimum blend ratios in real time, based on values measured by continuous online analysis of product properties from an NIR analyzer, and automatically modifies the controller's setpoints to automatically adjust the blend ratios online.

In addition to the BPC solution, Yokogawa can also provide fully integrated offsite solutions that cover all offsite process operations such as oil movement systems (OMS), laboratory information systems, analyzer systems and scheduling/planning systems.

Image Zoom 

Blending Property Control (BPC)

Customer Benefits

Reduction of Giveaway

Following are customer testimonials for the benifits that could be realized using Yokogawa's BPC and other offsite solutions:

  • Improved security: the security of off-site area operations is guided and supervised by the system.
  • Enhanced product quality: system supervision minimizes the probability of operational errors that can cause product contamination.
  • Improved environmental performance: movement control by the OMS resolves environmental problems that may be caused by tank overflow and other factors.
  • Increased operational efficiency: the number of operations carried out by each person is minimized through valve motorization and the ability to search the existing isolation for lined-up jobs.
  • Extended spatial awareness: full area awareness is available to all operators and is kept continuously up-to-date in the system database.